0
    Nacházíte se v:   
 
Poslat leták
 
 
 

Vyřešte prosím úkol.*

16

+

=

dvacet sedm

 

Další úkol,
klikněte prosím sem.

 
 

*Povinná pole

 
 
nav-Id: - doc-Id:
Bookmark spectacle Bookmark spectacle frames Bookmark optician Stickybar
Oblíbené položky (0)
Oblíbené položky (0)
V současnosti máte uloženy tyto oblíbené produkty
 
 

Žádné oblíbené položky

 
Vyhledávání
Vyhledávání
 
 
 
 
 
 

Vyzkoušejte si brýle on-line

Není instalován zásuvný modul Flash.

Chcete-li si vyzkoušet brýle pomocí virtuálního poradce, musí být ve vašem zařízení instalována aktuální verze programu Flash Player. Mobilní aplikace pro zařízení s operačními systémy iOS a Android bude uvedena v brzké době. Podívejte se na brýle nebo navštivte naši virtuální poradnu ze svého počítače Mac nebo PC. Aktuální verzi programu Adobe Flash Player si můžete stáhnout zde.

Brýle si můžete pohodlně zkusit prostřednictvím virtuálního asistenta.

S pomocí své webové kamery si můžete pohodlně vyzkoušet brýle z nabídky společnosti Rodenstock v pohodlí svého domova.

Obecné smluvní podmínky, jimiž se řídí přístup k serveru „Rodenstock Glasses Advisor“.
Tyto smluvní podmínky („dále jen podmínky“) upravují pravidla použití služby „Rodenstock Glasses Advisor“ poskytované společností Rodenstock GmbH se sídlem Elsenheimerstrasse 33, D-80687 Mnichov a jejími přidruženými společnostmi, zástupci a prostředníky („poskytovatelé“) jako poskytovateli služby virtuální brýle („služba“).

Služba
1.1 Služba umožňuje uživatelům vyzkoušet si zboží z nabídky společnosti Rodenstock prostřednictvím poskytnutých foto- a videomodelů nebo na základě zákazníky zaslaných vlastních fotografií či videí. Je-li k zákazníkovu koncovému zařízení připojena webová kamera, lze si výrobky z nabídky společnosti Rodenstock vyzkoušet rovněž v režimu přímého přenosu. Pomocí této služby mohou uživatelé fotografovat své obrázky na monitoru („obsah“) a následně je podle vlastního uvážení rozesílat, ukládat, publikovat, sdílet a distribuovat na stránkách sociálních médií (souhrnně označovaných jako „sociální média“). Jakmile si uživatel vyhledá poradenství brýlových čoček prostřednictvím tlačítka „vyzkoušet“ nebo odkaz „Zkusit brýle on-line“, dojde k automatickému přenesení dát na Facebook.
1.2 Právo používat službu je omezeno na uživatele. Jde o službu osobní, kterou nelze převádět na třetí strany, ať zdarma, nebo za poplatek, a to na jakkoli dlouhou dobu či trvale. Komerční využití služby není povoleno.

2 Oprávnění použít jména a obrázky a vzdání se práv.
Uživatel výslovně uděluje poskytovateli souhrnné, neodvolatelné a celosvětové právo na užití, opětovné užití, publikaci, prezentaci, opakovanou publikaci, přenos a duplikování veškerého obsahu odeslaného uživatelem na všechny webové stránky sociálních médií, kontrolovaných společností Rodenstock (např. Rodenstock Blog, …), a to v jakémkoli v danou dobu existujícím formátu nebo ve formátu vyvinutém později, a sice za jakýmkoli účelem, včetně využití pro reklamní účely, obaly, reklamu a komerční použití, bez geografického anebo časového vymezení či omezení souvisejícího se způsobem použití a aniž by byl poskytovatel za takovéto využití povinen platit, to vše s výjimkou případů, kdy je to vyloučeno zákonem. Poskytovatel není povinen obsah využít a má právo jej kdykoli bez udání důvodu smazat. Uživatelé se výslovně vzdávají všech práv a právních kroků souvisejících se zkoumáním a schvalováním výsledných produktů vytvořených a užitých v souvislosti s obsahem.

3 Prohlášení a záruky uživatelů
3.1 Uživatel prohlašuje a zaručuje, že (I) je držitelem všech práv a automatických souhlasů nutných k užití obsahu; (II) použití obsahu uživatelem nepředstavuje porušení žádných autorských práv, osobnostních práv, práv na důvěrnost údajů, práv na veřejnou dostupnost, práv ke značkám nebo jiných majetkových práv náležejících jakýmkoli osobám či institucím; (III) bude službu využívat výhradně k zákonem povoleným účelům, aniž by přitom porušoval práva třetích stran; (IV) vystupuje-li uživatel jménem třetí strany, má k dispozici potřebný automatický souhlas k tomu, aby poskytovateli udělil veškerá výše uvedená práva, aniž by musel příslušnou třetí stranu žádat o zvláštní svolení a aniž by ji musel informovat.

3 Prohlášení a záruky uživatelů
3.1 Uživatel prohlašuje a zaručuje, že (I) je držitelem všech práv a automatických souhlasů k užití obsahu; (II) použití obsahu uživatelem nepředstavuje porušení žádných autorských práv, osobnostních práv, práv na důvěrnost údajů, práv na veřejnou dostupnost, práv ke značkám nebo jiných majetkových práv náležejících jakýmkoli osobám či institucím; (III) bude službu využívat výhradně k zákonem povoleným účelům aniž by přitom porušoval práva třetích stran; (IV) vystupuje-li uživatel jménem třetí strany, má k dispozici potřebný automatický souhlas k tomu, aby poskytovateli udělil veškerá výše uvedená práva, aniž by musel příslušnou třetí stranu žádat o zvláštní svolení a aniž by ji musel informovat.

3.2 Uživatel prohlašuje a zaručuje, že nebude publikovat jakýkoli obsah, který je urážející, porušuje práva, je pomlouvačný, škodlivý, pornografický, vulgární, obscénní, obsahuje dětskou pornografii, je rouhavý; obsah porušující platné zákony nebo předpisy – a to především předpisy upravující práva duševního vlastnictví, osobnostní práva nebo důvěrnost údajů; podněcující třetí strany k nezákonným anebo trestným činům a vede ke vzniku civilní či trestní odpovědnosti; obsah obsahující viry nebo jiné programy, které závažným způsobem narušují správné fungování služby, vedou k přetěžování technologické infrastruktury a serverů poskytovatele či sledují a falšují operační systémy, data nebo osobní údaje či mohou vést k narušení či vymazání počítačové nebo elektronické korespondence; které obsahují odesílají anebo zveřejňují reklamní sdělení, reklamní materiál nebo se snaží o jakékoli získávání zákazníků či umožňují jiným osobám odesílat anebo publikovat jakýkoli typ obsahu. 3.3 Uživatel prohlašuje a zaručuje, že v souvislosti s používáním služby nezveřejní žádnou z následujících informací: I) důvěrné údaje (zejména informace o zdravotním stavu, etnické příslušnosti, rase, sexuální orientaci, údaje z rejstříku trestů, údaje o rodinném stavu, náboženských postojích, příslušnosti k politickým či náboženským skupinám nebo údaje o finanční situaci jakékoli osoby); II) fotografie/vyobrazení nezletilých osob bez svolení jejich zákonných zástupců anebo v jakémkoli případě III) osobní údaje o třetích stranách (včetně vyobrazení/fotografií) bez získání svolení potřebných k jejich publikování/distribuci.

4 Odškodnění
Uživatel se zavazuje, že poskytovatele odškodní za jakékoli ztráty, škody, odpovědnost, náklady, vydání (včetně poplatků za právní služby) vzniklé na základě nároků vznesených třetími stranami v souvislosti s porušením prohlášení a záruk, které uživatel učinil v těchto smluvních podmínkách. Výše uvedené se týká rovněž nákladů na stanovení prospěchu, bez ohledu na to, zda bylo toto zjišťování vyvoláno soudem či mimosoudně.

5 Omezení odpovědnosti poskytovatele
5.1 Uživatel bere na vědomí, že služba je určena výhradně k tomu, aby orientačním způsobem podala vzhled skutečného produktu a toho, jak příslušný produkt vypadá na obličeji uživatele. S výjimkou jakýchkoli případných požadavků vyplývajících z platných zákonů nenese rovněž poskytovatel odpovědnost za přesnost této aproximace, její kvalitu, správný chod či vhodnost služby pro určitý konkrétní účel.
5.2 Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen kontrolovat obsah odeslaný uživatelem, nenařídí-li mu to soud nebo jiný příslušný orgán, že poskytovatel nemá žádnou povinnost tuto kontrolu vykonávat, a nenese tudíž za žádných okolností odpovědnost za příslušný obsah anebo za jakékoli opomenutí či za přímé či nepřímé škody vzniklé uživateli anebo jakékoli třetí straně v důsledku používání či nepoužívání služby. Za obsah odeslaný, publikovaný či distribuovaný nezávisle pomocí on-line služby je výhradně a v plném rozsahu odpovědný uživatel.

6 Dostupnost a trvání služby
Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel má právo podle svého uvážení (i) dočasně či trvale přerušit poskytování služby, (ii) odmítnout přístup k ní, (iii) odstranit obsah ze všech sociálních médií ovládaných společností Rodenstock. Poskytovatel nenese za žádných okolností odpovědnost za ztrátu či poškození obsahu.

7 Poskytování informací úřadům
Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel může přijmout okamžitá opatření podle platných zákonů, dozví-li se o možných právních krocích ze strany uživatelů (především se jedná o distribuci dětské pornografie prostřednictvím služby) a může takovéto porušení oznámit příslušným úřadům a poskytnout jim veškeré dostupné informace s cílem identifikovat uživatele.

8 Práva duševního vlastnictví
Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel může přijmout okamžitá opatření podle platných zákonů, dozví-li se o možných právních krocích ze strany uživatelů (především se jedná o distribuci dětské pornografie prostřednictvím služby), a může takovéto porušení oznámit příslušným úřadům a poskytnout jim veškeré dostupné informace s cílem identifikovat uživatele.
8.1 Uživatel bere na vědomí, že služba a software nutný k jejímu provozování („software“) jsou výhradním majetkem poskytovatele nebo na ně byla poskytovateli udělena licence, přičemž software obsahuje důvěrné informace a je chráněn zákonem. Poskytovatel nebo udělovatel licence poskytují uživatelům nevýhradní a nepřenosnou bezplatnou licenci k přístupu ke službě, k jejímu užití a k užití k tomu nezbytného softwaru.
8.2 Uživatel souhlasí s tím, že ke službě nebude přistupovat jiným způsobem než prostřednictvím softwarového rozhraní poskytovatele. Uživatel bere na vědomí, že zakoupení veškerého obsahu či údajů prostřednictvím používání služby se děje výhradně na jeho vlastní odpovědnost, že za jakékoli poškození systému či ztrátu dat, k němuž dojde byť i nepřímým použitím služby, nese výhradní odpovědnost uživatel. Použití služby a softwaru se děje na vlastní riziko uživatele z jeho vlastního rozhodnutí. Službu a software poskytovatel nabízí a uživatel přijímá na základě aktuálních smluvních podmínek (tak, jak jsou a jak jsou dostupné). Poskytovatel neposkytuje žádnou záruku, že bude software vyhovovat potřebám uživatele, bude fungovat bez přerušení, přiměřeně, bezpečně či bezchybně. Poskytovatel neposkytuje žádnou záruku na dosažení předpokládaných či očekávaných výsledků prostřednictvím využití softwaru.
8.3 Uživatel souhlasí s tím, že ke službě nebude přistupovat jiným způsobem než prostřednictvím softwarového rozhraní poskytovatele. Uživatel bere na vědomí, že zakoupení veškerého obsahu či údajů prostřednictvím používání služby se děje výhradně na jeho vlastní odpovědnost, že za jakékoli poškození systému či ztrátu dat, k němuž dojde byť i nepřímým použitím služby, nese výhradní odpovědnost uživatel. Použití služby a softwaru se děje na vlastní riziko uživatele z jeho vlastního rozhodnutí. Službu a software poskytovatel nabízí a uživatel přijímá na základě aktuálních smluvních podmínek (tak, jak jsou a jak jsou dostupné). Poskytovatel neposkytuje žádnou záruku, že bude software vyhovovat potřebám uživatele, bude fungovat bez přerušení, přiměřeně, bezpečně či bezchybně. Poskytovatel neposkytuje žádnou záruku na dosažení předpokládaných či očekávaných výsledků prostřednictvím využití softwaru.

9 Změny smluvních podmínek
Aby mohl uživatel službu využívat, musí souhlasit se zněním těchto smluvních podmínek. Uživatel bere na vědomí, že tyto smluvní podmínky mohou být poskytovatelem kdykoli jednostranně změněny, a to prostým vydáním jejich nové verze. Používáním služby uživatel vyjadřuje svůj souhlas se smluvními podmínkami planými v danou chvíli. Nové smluvní podmínky vstupují v platnost automaticky okamžikem jejich vydání. Pokud by uživatel s novými podmínkami nesouhlasil, nemůže službu dále využívat a v takovém případě mu nevzniká žádný nárok vyplývající z nemožnosti službu dále využívat. Poskytovatel za žádných okolností nenese odpovědnost za smazaný obsah.

10 Zprávy
For questions about the service, users can contact the provider directly at info@rodenstock.com.

11 Příslušný soud a jurisdikce
Tyto smluvní podmínky se řídí německým právním řádem. Je-li uživatelem spotřebitel a sídlí v Německu, budou se veškeré spory vzešlé z interpretace anebo výkonu těchto smluvních podmínek řešit před soudy příslušnými podle bydliště či doručovací adresy uživatele. Pokud uživatelem není spotřebitel nebo nesídlí v Německu, pak se spory řeší před mnichovským soudem. Veškeré otázky, jež tyto smluvní podmínky výslovně neupravují, se řídí příslušnými platnými zákony.

Použít vlastní fotografii

Nahrát fotografii fotografie z webové kamery

Použít foto modelu

Toto je číslo vašeho modelu

R7036

K produktu
 
TIP

Díky virtuálnímu poradci si brýle můžete nejen zkusit, ale také sdílet na Facebooku. Kromě toho si můžete vytisknout leták a nic už nebrání tomu, abyste se o svých vybraných brýlích zašli poradit do optiky prodávající výrobky Rodenstock.


 


3D zkoušení brýlí Rodenstock

Díky službě 3D zkoušení brýlí Rodenstock si jednotlivé modely můžete vyzkoušet v pohodlí domova a nalézt ideální obruby pro svůj typ obličeje.

Chtěli byste si naše nejnovější modely vyzkoušet pohodlně doma a připravit si tak užší výběr typů dříve, než zamíříte do optiky? Pro takové situace nyní nabízíme službu 3D zkoušení brýlí Rodenstock. Různé modely si zde můžete virtuálně vyzkoušet a zjistit, který se k vám nejlépe hodí. Až naleznete své favority, uložte si je do letáku a zajděte s ním do své optiky.

3D zkoušení brýlí Rodenstock funguje jako kouzelné zrcadlo: pomocí webové kamery vám předvede vybraný model brýlí na vašem obličeji. Nemáte-li po ruce webovou kameru, můžete buďto nahrát svou fotografii, nebo si vybrané modely prohlédnout na některém z uložených foto- či videomodelů.

Chcete-li si být naprosto jistí, že jsou vybrané brýle „ty pravé“, můžete pomocí srovnávací funkce porovnat až čtyři různé modely. Pak už můžete svůj obrázek sdílet na Facebooku a zapojit do konečného výběru i své přátele.