nav-Id: 1648232 - doc-Id: 1641051

Dotace

ROZVOJ ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI RODENSTOCK ČR

Společnost Rodenstock ČR s.r.o. úspěšně zrealizovala projekt s názvem „ROZVOJ ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI RODENSTOCK“ (dále jen projekt), který je zaregistrován pod číslem CZ.1.04/1.1.02/94.00449, výzvy č. 94 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků. Projekt byl realizován v období červenec 2013 až červen 2015.

Tento projekt byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje zaměstnanost (OP LZZ) a ze státního rozpočtu ČR.

Hlavním cílem projektu byl rozvoj stávajícího systému řízení lidských zdrojů společnosti a jeho posílení o systém celoživotního odborného vzdělávání, který bude provázet zaměstnance po celou jeho kariéru u společnosti. V rámci plnění tohoto cíle vznikl dokument „Systém vzdělávání Rodenstock ČR“. Jedná o metodiku celoživotního vzdělávání zaměstnanců společnosti, jejíž součástí je rámec vzdělávání zaměstnanců včetně systematického vyhodnocování dopadů. Metodika popisuje systém a metody identifikace vzdělávacích potřeb, popisuje proces realizace vzdělávacích aktivit a motivační složku aktivit a specifikuje jednotlivé okruhy vzdělávání, které jsou zaměstnancům dostupné. Vznikl tak dokument, který sjednotil již zaběhnuté procesy a veškerou vzdělávací dokumentaci a směrnice společnosti.

V průběhu naplňování dílčího cíle projektu docházelo k systematickému zvyšování obecných a profesních znalostí a dovedností zaměstnanců. Za tímto účelem bylo realizováno několik kurzů zaměřených do oblastí, v nichž byla identifikována nejvyšší potřeba zvyšování kvalifikace zaměstnanců. Jednalo se o kurzy aministrativy (novelizace zákonů, účetnictví, daně aj.), personalistiky a lidských zdrojů (analýza, identifikace a revize potřeb vzdělávání, tvorba plánů vzdělávacího systému vč. individuálních vzdělávacích plánů aj.), rovných příležitostí (genderová firemní strategie, principy rovného odměňování, rovné vedení hodnotících pohovorů, rovný a spravedlivý přístup k vedení lidí, obrana proti manipulaci, řešení konfliktních situací aj.), 50+ ICT (odstranění zjištěných nedostatků zaměstnanců starších 50ti let při práci s PC), standardizace ve výrobní logistice a efektivního plánování a řízení výroby (efektivita technologické přípravy výroby, plánování výroby, nákladů, ekonomiky podniku aj.), specifického školení výroby optických čoček (technologické postupy společnosti Rodenstock při výrobě optických čoček), statistiky a kurzy německého jazyka v úrovni středně pokročilý a pokročilý.

Účastníky projektu byli zaměstnanci (muži i ženy) se zvláštní pozorností na zaměstnance nad 50 let věku, což bylo kladným kritériem již při schvalování projektu.

Název kurzu / Počet úspěšných absolventů (ženy) / Počet úspěšných absolventů (muži)
  • 50+ ICT 6 / 7
  • Administrativa 9 / 4
  • Personalistika a lidské zdroje 4 / 0
  • Rovné příležitosti 4 / 4
  • Standardizace ve výrobní logistice a efektivního plánování a řízení výroby 3 / 5
  • Specifického školení výroby optických čoček 9 / 15
  • Německý jazyk 4 / 11
  • Statistika 0 / 9

CELKEM 39 / 55

Projekt byl realizován v sídle společnosti na adrese Dr. Sedláka 841 v Klatovech. Ke školení byly využívány vlastní výukové prostory vybavené moderní prezentační a výukovou technikou.

Projekt „ROZVOJ ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI RODENSTOCK“ vznikl na základě analýzy potřeb zaměstnanců i společnosti. Vzdělávací program projektu byl vytvořen s ohledem na jeho udržitelnost i po ukončení finanční podpory projektu. Ve fázi udržitelnosti projektu a v období po udržitelnosti projektu bude společnost Rodenstock pokračovat v prosazování problematiky rovných příležitostí žen a mužů a bude dále systematicky rozvíjet vzdělávací aktivity se specifickými cílovými skupinami (zaměstnanci 50+, ženy na mateřské dovolené aj). Rozvojem lidských zdrojů v rámci projektu a s využitím inovativních a komplexních přístupů ke vzdělávání došlo ke zvýšení odborné kvalifikace zaměstnanců, ale i k upevnění pozice Rodenstock ČR na trhu.

Odkaz na stránky Evropského sociálního fondu v ČR: www.esfcr.cz