nav-Id: 1648246 - doc-Id: 1693297

Váš osobní rozvoj

Kariérní rozvoj: Know-how znamená náskok před konkurencí

Podporujeme naše zaměstnance, aby aktivně dokázali čelit také budoucím nárokům, protože kompetentní zaměstnanci jsou základ, na kterém celý náš úspěch stojí. Každý člověk nese zodpovědnost za rozvoj vlastních schopností a vlastní kariéry. My ho na této cestě všemožně podporujeme. Tato naše snaha zahrnuje jak individuální poradenství a tréninkové programy šité na míru, tak i podporu při transformačních procesech v jednotlivých oblastech.

Náš nástroj pro osobní rozvoj, Kariérní rozvoj, funguje v rámci celého koncernu a slouží k včasnému rozeznávání a cílenému rozvoji interního potenciálu. Rodenstock v rámci něj sází na zaměstnance, kteří se nebojí ke svému osobnímu a profesnímu rozvoji přistupovat aktivně. Řídíme se mottem "rozpoznat, rozvíjet, obsadit, zainteresovat", v duchu kterého naše strategické a proaktivní řízení lidských zdrojů prosazuje rámcové podmínky pro přednostní obsazování volných pozic vhodnými kandidáty z našich vlastních řad.

Osobní rozvoj a kvalifikaci vybraných nových zaměstnanců bez předchozích pracovních zkušeností podporujeme individuálními balíčky. Ty mohou zahrnovat např.trénink v dané činnosti, mentoring, zastupování nebo cílené převzetí vedení některého projektu.

„Kariérní rozvoj“ funguje na bázi personálního plánování a každoročních pohovorů s přímým nadřízeným.

Možnost dalšího vzdělávání

Vzdělávací programy

Na základě pravidelných rozhovorů s Vaším nadřízeným je Vám připraven plán dalšího vzdělávání na míru Vašich potřeb a v souladu s potřebami firmy.

Akademie Rodenstock

Získání kvalifikace v oboru & oblasti výroby brýlí, osobní rozvoj & komunikace

Budovat firemní konkurenceschopnost, to znamená pro každého jednotlivého zaměstnance denně pracovat na vlastních odborných dovednostech či vedoucích schopnostech.

Osvědčenou základnou v této oblasti představuje již mnoho let právě Akademie Rodenstock. Zaměstnancům firmy poskytuje organizační a obsahový rámec k rozšiřování jejich osobních, sociálních, metodických a odborně specifických kompetencí.

Přesně v duchu motta "Získávat znalosti znamená získávat náskok" nabízí náš každoroční kvalifikační program všem zaměstnancům informační setkání a semináře, jejichž obsahy a témata jsou šitá na míru aktuálním potřebám firmy. Radíme a školíme zaměstnance v oblastech vedení, osobního rozvoje, komunikace interkulturního managementu a základních znalostí z optiky.

Kromě toho jsou vždy dle potřeby součástí naší kvalifikační nabídky také nejrůznější odborná a tématicky specifická opatření, stejně jako vybrané externí semináře.

V rámci akademie probíhají všechna školení v cizím jazyce, což představuje pro zaměstnance další možnost rozvoje.

Profesní dráha na vedoucích pozicích

Rozvoj na vedoucích pozicích

Mimořádnou odpovědnost za úspěch firmy Rodenstock nesou naši vedoucí pracovníci. Jsou vzorem a vůdčími osobami, které nastavují měřítka podnikové kultury a kultury vedení zaměstnanců a rozhodujícím způsobem přispívají k dosahování podnikatelských cílů.

Jejich cílená podpora a jejich další rozvoj patří již mnoho let mezi naše hlavní úkoly. Ať už se jedná o osvědčeného pracovníka, či nováčka na vedoucí pozici, ke každému je přistupováno jako k individuální osobnosti a naším cílem je stálé vylepšování jeho sociální kompetentnosti a metod vedení.

Jednat a vést odpovědně - náš akceptovaný tréninkový a rozvojový program nabízí vedoucím pracovníkům formou různých modulů praktickou podporu, cenné podněty k jejich práci, výuku efektivní komunikace a řešení obecných situací z oblasti vedení kolektivu.

Pro potenciální kandidáty na nástup do funkce jsme vyvinuli mezinárodní program pro rozvoj přesahující rámec našeho oboru. Cílem tohoto programu je zlepšovat jak manažerské schopnosti účastníků, tak jejich orientaci v oblasti podnikání a rozvíjet jejich myšlení v širších souvislostech. Spektrum témat sahá od mezikulturní kompetence přes vedení kolektivu a řešení konfliktních situací až po strategii a podnikovou ekonomiku.

Kariéra v oboru

Pojem kariéra získává nový význam

Změny v oblasti práce vedou k tomu, že se pojem "kariéra" nově definuje: Pokud se dříve tento pojem chápal především jako kariéra na vedoucí pozici, v dnešní době pod ním rozumíme spíše cestu vedoucí přes nejrůznější hmotné i nehmotné podněty ke specializaci v oboru, která se kariéře na vedoucí pozici zcela vyrovná. Snahou osob dosahujících vysoké úrovně specializace je neustále rozšiřovat své znalosti v oboru. Tito odborníci většinou ani netouží po přebírání odpovědnosti plynoucí z vedení kolektivu, případně jim postup na vedoucí pozici neumožňuje struktura nastavená v daném oddělení. Právě takoví specialisté však mají pro úspěch celého podnikání rozhodující význam.

Cílová skupina: Špičkoví odborníci

Expertům osvědčeným v oboru se u firmy Rodenstock otvírají atraktivní perspektivy a možnosti dalšího rozvoje.

Cílovou skupinou je úzký okruh specialistů v oboru se zvláštními kompetencemi na strategických funkcích - především v oblasti výzkumu, vývoje, strojírenství a informačních technologií. Zařazení do prestižních funkcí v těchto oborech probíhá formou osobního jmenování a tedy nikoliv automaticky např. pouze v návaznosti na předchozí vykonávanou funkci. O tom, kdo zde v rámci výběrového řízení postoupí do užšího výběru, rozhodnou širší aspekty jako individuální zkušenosti a znalosti, kterými zájemce disponuje, dosavadní zastávané funkce a s nimi spojený rozsah odpovědnosti. Dále např. také aspekty jako dostupnost trhu, nápaditost či obchodní kontakty se zahraničím.